Jak vznikají nemoci KVS?

Jak vznikají nemoci KVS?


VÅ¡eobecnÄ› se ví, že Äeský národ umírá nejÄastÄ›ji na kardiovaskulární onemocnÄ›ní. K tomuto typu onemocnÄ›ní vede náš styl života, takže je docela jednoduché se tÄ›mto chorobám vyhnout nebo je aspoň co nejvíce oddálit. Mezi nejÄastÄ›jší patří infarkt myokardu. Ten obvykle vzniká v momentÄ›, kdy se ucpe céva zásobující krví (a tedy kyslíkem a živinami) srdeÄní sval. Toto ucpání může vzniknout tehdy, kdy je stÄ›na cévy poÅ¡kozena ukládáním tukových látek z potravy. Ty se do stÄ›n cév mohou ukládat, pokud jich je v krvi mnoho a tÄ›lo je již nedokáže zpracovávat. Prvotním problémem je samozÅ™ejmÄ› nadbytek tuků (pÅ™evážnÄ› živoÄiÅ¡ných) ve stravÄ›.

erytrocyty v cévě

Pokud se tyto látky zaÄnou ve stÄ›nÄ› cév ukládá, organismus na nÄ› urÄitým způsobem reaguje. V tomto místÄ› vzniká velmi specifická zánÄ›tlivá reakce, dochází tak k dalšímu prohlubování problému. V tomto postiženém místÄ› je stÄ›na lehce vyboulená, ale samo o sobÄ› toto k úplnému uzavÅ™ení nepovede. NejvÄ›tší problémem je to, pokud silou narážející krve se nemocná sliznice poÅ¡kodí jeÅ¡tÄ› více. Tak dojde k tomu, že organismus zahájí koagulaÄní kaskádu, jak by v případÄ› jiného poÅ¡kození stÄ›ny cévy také mÄ›l. Jenže takto dojde v místÄ› zúžení k vytvoÅ™ení krevní sraženiny, a ta způsobí zamezení toku krve. Myokard, který není zásoben krví zaÄíná pomalu odumírat.

srdce umění

Projeví se to bolestí, duÅ¡ností, palpitacemi, ztrátou vÄ›domí. Pokud vÄas zasáhneme, můžeme pacientovi pomoct tak, že ataku pÅ™ežije bez následků. KromÄ› infarktu myokardu je pak velmi Äastou příÄinou smrti cévní mozková příhoda, zkrácenÄ› CMP. Ta může vzniknout tak, že do cév, které zásobují mozek vletí trombus a opÄ›t dojde k omezení zásobení mozku krví. Nebo naopak se může stát, že praskne cévní malformace Äi jiná drobná cévka a krev se z ní zaÄne vylévat do prostoru mozku. Pro pacienta je opÄ›t nejdůležitÄ›jší, abychom vÄas zareagovali a pÅ™ivolali pomoc.